Koncepcja przedszkola

Koncepcja przedszkola

  § 1.

 

 

PRACA WYCHOWAWCZA, DYDAKTYCZNA I OPIEKUŃCZA OPIERA SIĘ NA NASTĘPUJACYCH DOKUMENTACH:

 

1.       Statut Przedszkola,

2.       Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17),

3.       Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324 z późniejszymi zmianami),

4.       Program wychowawczo - dydaktyczny,

5.       Programy i metody wspomagające rozwój dziecka:

a)       metody aktywizujące, metody czynne pobudzające do aktywnego myślenia i działania,

b)       pedagogika zabawy "Klanza" - zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacyjnych,

c)       "Dziecięce masażyki" wg. M. Bogdanowicz,

d)       "Przez ruch i obcowanie ze sztuką do wiedzy i umiejętności" - inspiracje wierszem, piosenką oraz utworem muzycznym, tańce i zabawy, choreoterapia oraz elementy arteterapii (wyrażania emocji i uczuć poprzez sztuki plastyczne, zabawy plastyczne rozwijające myślenie twórcze),

e)       elementy muzykoterapii i relaksacji w pracy z dziećmi nadpobudliwymi,

f)        metody wspomagające rozwój zmysłów, rozwój intelektualny, myślenie twórcze, wspomaganie małego dziecka w rozwoju zdolności do skupiania uwagi i słuchania,

g)       programy:

·         "Bezpieczny Przedszkolak","Cała Polska Czyta Dzieciom","Czyste powietrze wokół nas","W zdrowym ciele zdrowy duch","Przyjaciele natury",

 

§ 2.

 

 

O NASZYM PRZEDSZKOLU

 

 

Przedszkole jest placówką niepubliczną. Posiada 3 sale do zajęć oraz pełny węzeł sanitarny. Budynek, w którym zlokalizowane jest przedszkole jest bezpieczny i spełnia wszystkie obowiązujące normy. Posiadamy dobrze wyposażone sale do zajęć, estetyczne otoczenie i plac zabaw. Pomieszczenia przedszkolne oraz środki dydaktyczne pozwalają na realizację przyjętych programów. Nowoczesne wyposażenie i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na świeżym powietrzu. Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą kwalifikacje pedagogiczne. Kadra tworzy życzliwą atmosferę współdziałania, a także systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci.  

 

 

 

§ 3.

 

 

SPECYFIKA PRZEDSZKOLA

 

W przedszkolu organizowane są zajęcia wzbogacające ofertę przez następujących specjalistów: logopedę, rytmika, lektorów języków obcych (angielskiego, francuskiego), instruktorów karate i gry w szachy, katechetę. Placówka zatrudnia również lekarza pediatrę i psychologa dziecięcego. Raz w miesiącu organizowany jest wyjazd do Centrum Zabawy i Rozrywki "Maffelka", gdzie odbywają się uroczystości urodzinowe dzieci. W ofercie edukacyjnej przedszkola znajdują się również różnorodne wydarzenia kulturalne np. teatr, kino, wycieczki. Dzieci poznają otaczający świat społeczny i kulturalny poprzez uczestnictwo w wycieczkach oraz uroczystościach i imprezach przedszkolnych. W przedszkolu rozwijamy postawy ekologiczne, uczymy poszanowania dla otaczającej nas przyrody oraz wzbogacamy wiedzę dzieci o naszym regionie.

 

§ 4.

 

 

SYSTEM WARTOŚCI

 

1.       Dbałość o poczucie bezpieczeństwa dzieci i życzliwą atmosferę.

2.       Wszechstronny i harmonijny rozwój dzieci ze szczególnym wspieraniem indywidualnego rozwoju.

3.       Wrażliwość na potrzeby innych i estetykę otoczenia.

4.       Rozwijanie kreatywnego myślenia i twórczego działania.

5.       Poszanowanie tradycji narodowych i lokalnych.

6.       Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się i zgodnego współdziałania.

7.       Rozwijanie zainteresowań światem przyrody - kształtowanie postaw proekologicznych.

 

§ 5.

 

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

 

1.       Niepubliczne Przedszkole im. Walta Disneya w Chrzanowie wspomaga rozwój i edukację dzieci w warunkach przyjaznych, bezpiecznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych. Nasi absolwenci będą wyposażeni w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im sprostać wymaganiom stawianym w szkole. Będą otwarci na kontakty z innymi ludźmi, cechować ich będzie śmiałość i twórcza postawa.

2.       Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości. Przedszkole wyposaża dzieci w wiadomości i umiejętności niezbędne do dalszej edukacji.

3.       Oferta edukacyjna stwarza warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.

4.       Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

5.       Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

6.       Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenie wpływają na wysoki poziom pracy.

7.       Wszyscy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania praw dziecka oraz dbania o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

8.       Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenie w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.

9.       Przedszkole realizuje cele promujące szanowanie przyrody oraz zdrowy styl życia.

10.    Przedszkole stwarza warunki do poznania naszego regionu.

 

§ 6.

 

 

MISJA PRZEDSZKOLA

 

Nasze przedszkole:

a)       zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,

b)       tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka,

c)       traktuje każde dziecko indywidualnie i podmiotowo,

d)       kształtuje postawy moralne,

e)       przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,

f)        troszczy się o zdrowie, bezpieczeństwo i harmonijny rozwój dziecka,

g)       wdraża do zachowań społecznie akceptowanych,

h)       przygotowuje dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami,

i)         rozbudza zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturalnym i społecznym,

j)        zapewnia równowagę między rozwojem fizycznym, emocjonalnym i poznawczym,

k)       zapewnia potrzebę ruchu i swobodnej zabawy,

l)         kształtuje postawy prozdrowotne i ekologiczne,

m)     kształci postawy obywatelskie,

n)       przygotowuje do podjęcia nauki w szkole,

o)       współpracuje z rodzicami, wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,

p)       organizuje sprawne zarządzanie placówką,

q)       analizuje i ocenia efekty swojej pracy,

 

§ 7.

 

 

PIORYTETY  PRZEDSZKOLA

 

Główne kierunki rozwoju przedszkola w latach 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016:

1.       Ujawnianie tkwiących w dzieciach zdolności i umożliwienie ich rozwoju.

2.       Budowanie systemu wartości.

3.       Kształtowanie odporności emocjonalnej.

4.       Rozwijanie umiejętności społecznych niezbędnych w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.

5.       Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.

6.       Troska o zdrowie i ich sprawność fizyczną.

7.       Budowanie dziecięcej wiedzy o ich świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.

8.       Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się przez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

9.       Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej.

10.    Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich aktywności i samodzielności.

 

§ 8.

 

 

KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

 

(STOSOWANE METODY I FORMY PRACY SĄ NOWOCZESNE I ZAPEWNIAJĄ WYCHOWANKOM ATRAKCYJNY, TWÓRCZY SPOSÓB NA OSIĄGANIE SUKCESÓW ROZWOJOWYCH)

 

·         Metody czynne: metoda samodzielnych doświadczeń,metoda kierowania własną działalnością dziecka,metoda zadań stawianych dziecku,metoda ćwiczeń utrwalających,

·         Metody oglądowe: obserwacja i pokaz,osobisty przykład nauczyciela,udostępnianie sztuki, dzieł plastycznych, przedstawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne,

1.       Metody słowne: rozmowy,opowiadania,zagadki,objaśnienia i instrukcje,sposoby społecznego porozumiewania się,metody żywego słowa,

 

§ 9.

 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

 

Absolwent Przedszkola:

Jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych, ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze, potrafi współdziałać w zespole,jest zainteresowany nauką i literaturą,jest samodzielny,jest aktywny w podejmowaniu działań, lubi działania twórcze,jest wrażliwy estetycznie,akceptuje zdrowy tryb życia,ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska społecznego i przyrodniczego,czuje się Polakiem i Europejczykiem,

 

 

§ 10.

 

 

KRYTERIA SUKCESU

 

 

Zmniejszy się występowanie zachowań niepożądanych u dzieci, szczególnie agresji i konfliktów. Znane i akceptowane będą przez wszystkich prawa dziecka.Wzbogacanie wiedzy i umiejętności dzieci w zakresie edukacji zdrowotnej i przyrodniczej. Wzrośnie poczucie odpowiedzialności za otaczające środowisko.Wzrośnie zadowolenie z zaspokajania potrzeby ruchu u dzieci. Rozwijać się będą zainteresowania dzieci. Wzrośnie wiedza dzieci w zakresie regionu i wychowania obywatelskiego. Nastąpi większa integracja przedszkola z rodzicami. Wzrośnie pozytywne postrzeganie placówki w środowisku lokalnym. Oferta edukacyjna przedszkola będzie wzbogacana i modyfikowana. Wzrośnie skuteczność pracy nauczycieli oraz umiejętność współpracy z innymi. Stałej poprawie ulegać będzie baza przedszkola.

 

 

§ 11.

 

 

DALSZA PRACA NAD KONCEPCJĄ

 

                Każdy pracownik zapoznaje się z treścią Koncepcji Pracy Przedszkola. Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Koncepcja jest analizowana i poddawana ogólnej dyskusji, nanoszone są ewentualne poprawki zgłoszone przez większość nauczycieli. Każdy nowy pracownik otrzymuje egzemplarz Koncepcji. Raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu poprawek, innowacji i niedostatków.                  Rodzice zapoznali się z Koncepcją na zebraniu grupowym w formie ulotek. Treść Koncepcji dostępna jest w formie gazetki dla rodziców, a także na stronie internetowej przedszkola. Rodzice mogą zgłaszać swoje uwagi i sugestie dotyczące Koncepcji.